Pomurje – Slovenia

Regionalni Living Lab bo ustanovljen v Pomurski regiji in bo koordiniran s strani Skupnosti občin Slovenije (SOS).

Pomurje leži med reko Muro in Rabo. Do danes je regija ohranila posebno narečje, kulturne in religijske posebnosti, po katerih se razlikuje od ostalih Slovenskih regij.

Energetsko in prostorsko načrtovanje v Sloveniji

Leta 2012 je bil sprejet Zakon o Vladi RS, s katerim prostorsko načrtovanje, okolje in energija spada pod okrilje Ministrstva za okolje in prostor. V tem obdobju je bila sprejeta Strategija prostorskega razvoja Slovenije, ki je implementirala koncept trajnostnega prostorskega načrta. Skupaj s Strategijo razvoja Slovenije predstavlja krovni dokument za usmerjanje razvoja in predstavlja osnovo za usklajevanje sektorskih politik. Področje energije je bilo kasneje prestavljeno na Ministrstvo za gospodarstvo, področje okolja na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, področje prostorskega načrtovanja pa na Ministrstvo za Infrastrukturo in prostor. Takšna delitev je vodila k neskladjem v implementaciji strategij in k pripravi novih razvojnih strategij. Čeprav lahko pri pripravi razvojnih politik sodeluje več javnih institucij in drugih deležnikov, odločevalci niso zavezani da upoštevajo predloge in pripombe, prav tako niso zavezani za pripravo odgovorov na posredovane predloge. Posvetovalno vlogo v procesu sprejemanja razvojnih aktov imajo tudi reprezentativna združenja občin.

Skupnost občin Slovenije (SOS) s svojo strokovnostjo in prepoznavnostjo pridobiva vedno večjo vlogo v procesu načrtovanja.

Panoramic view on hydroelectric power plant on So?a river in Slovenia
slovenia-regions
Back to Top