Rezultāti

Galvenie projekta INTENSSS-PA rezultāti:

  • Izveidota datubāze, kurā būs sistemātiski apkopoti apmācību materiāli un labas prakses piemēri.
  • Izveidots septiņu Reģionālo darba grupu tīkls, kas nodrošinās maksimāli pietuvinātu vidi reālai, lai līdzdarbotos inovatīvas un integrētas enerģijas plānošanas koncepcijas izstrādē.
  • Projekta ietvaros tiks paaugstināta valsts/pašvaldību iestāžu un citu iesaistīto pušu kvalifikācija caur praktiskiem piemēriem.
  • Inovatīvas enerģijas plānošanas koncepcijas izstrāde, kas iekļauj sevī ne tikai teritorijas plānošanu, bet gan arī valsts/pašvaldību likumdošanas ietvaru, kas nosaka lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī ņem vērā kultūras īpatnības, kas palīdz integrēt teritorijas plānošanu sociālekonomiskajā vidē.
  • Attīstīt/uzlabot/pārdefinēt un atrisināt esošo integrēto ilgtspējīgu enerģētikas plānošanu atbilstoši reāliem situācijas apstākļiem INTESSS-PA RDG darba ietvaros.
  • Organizēt un īstenot plašu saziņas kampaņu un  replikācijas un izvērtēšanas pasākumu sēriju nacionālajā līmenī. Pasākumu sērijā ir jāietver vismaz 2 nacionālie pasākumi reģionos ārpus projekta konsorcija. Ir paredzēti arī pasākumi ES līmenī.
  • Veidot saziņu ar politikas veidotājiem un izmantojot interviju metodi novērtēt izstrādāto plānošanas koncepciju, kas iekļaujama politikas un likumdošanas dokumentos dalībvalstīs.
  • Nostiprināt gūtās atziņas un rezultātus vispārējās INTENSSS-PA pieejas ar mērķi identificēt: (i) nepilnības un trūkstošos elementus, un (ii) Ceļvedi attīstībai saskaņotas un labi strukturētai lēmumu pieņemšanas pieejai integrētai ilgtspējīgai enerģijai, ko plānots integrēt politikas un valsts/pašvaldību iestāžu ietvaros.

shutterstock_221607736 reduced

Back to Top