Αποτελέσματα

Τα βασικά αποτελέσματα του INTENSSS-PA θα περιλαμβάνουν:

 • Μια βάση δεδομένων, όπου μελέτες περίπτωσης και εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμα και οργανωμένα με δομημένο και συστηματικό τρόπο.
 • Ένα δίκτυο επτά Περιφερειακών Ζωντανών Εργαστηρίων το οποίο θα παρέχει ένα ρεαλιστικό περιβάλλον για την από-κοινού δημιουργία μιας καινοτόμου προσέγγισης ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού.
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Κεφαλαίου, εμπλέκοντας δημόσιους φορείς και κοινωνικούς εταίρους / εμπειρογνώμονες (επιχειρηματική κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο) μέσω της βιωματικής μάθησης.
 • Σχεδιασμός μιας καινοτόμου προσέγγισης ολοκληρωμένου και βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού, καθώς και προτάσεων για την θεσμοθέτηση της σε διαφορετικές δομές λήψης αποφάσεων και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέπει την ενσωμάτωση του ενεργειακού ζητήματος στο χωροταξικό σχεδιασμό και στο φυσικό και κοινωνικό-οικονομικό τοπίο.
 • Ανάπτυξη, ενίσχυση, επαναπροσδιορισμός ολοκληρωμένων και βιώσιμων ενεργειακών σχεδίων,  εφαρμόζοντας τη προσέγγιση σχεδιασμού που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του INTENSSS-PA, σε καθεμιά από τις περιφέρειες του Έργου.
 • Οργάνωση και υλοποίηση μιας ευρείας εκστρατείας επικοινωνίας και εθνικών roadshows. Κάθε εθνικό roadshow θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εκδηλώσεις σε περιοχές εκτός αυτών που συμμετέχουν στο Έργο. Επίσης, έχει προβλεφθεί μια εκδήλωση ευρωπαϊκής εμβέλειας.
 • Ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής για τα αποτελέσματα του Έργου και αξιολόγηση μέσω συνεντεύξεων της δυνατότητας ενσωμάτωσης και μεταφοράς του μοντέλου ολοκληρωμένου βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού στις πολιτικές και στο θεσμικό πλαίσιο των Κρατών Μελών.
 • Εξαγωγή Συμπερασματικών Παρατηρήσεων σχετικά με την συνολική μεθοδολογική προσέγγιση του INTENSSS PA με στόχο:
  • τον προσδιορισμό αδυναμιών και ελλείψεων σχετικά με την υλοποίηση ολοκληρωμένου και βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού, και
  • τη σύνταξη ένας Οδηγού για την ανάπτυξη μίας συνεκτικής και καλά δομημένης προσέγγισης λήψης αποφάσεων για θέματα ολοκληρωμένου βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμούγια την ενσωμάτωση της στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαφορετικών συστημάτων διακυβέρνησης.

shutterstock_221607736 reduced

Back to Top