Δράσεις

Η δράση του INTENSSS-PA περιλαμβάνει τρεις διακριτές φάσεις:

Οργάνωση του Γνωστικού Υπόβαθρου

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την οργάνωση και την αποτύπωση του γνωστικού υπόβαθρου σε θέματα ολοκληρωμένου βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού. Ειδικότερα, περιλαμβάνει:

  • Αναζήτηση, μελέτη και καταγραφή διαθέσιμης τεχνογνωσίας, εκπαιδευτικών υλικών και μελετών περίπτωσης σχετικών με θέματα ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού.
  • Ομαδοποίηση περιφερειών με βάση ενός συνόλου κριτηρίων
  • Ανάπτυξη ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

Το σύνολο των καταγεγραμμένων πληροφοριών και αρχείων  μαζί με το υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου θα οργανωθεί σε μία βάση δεδομένων, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Έργου.

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τον βασικό κορμό της ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού όλων των ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στον ολοκληρωμένο βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό. Η διαδικασία αυτή θα λάβει μέρος μέσω των Περιφερειακών Ζωντανών Εργαστηρίων.

Επτά Περιφερειακά Ζωντανά Εργαστήρια θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν με στόχο:

  1. Τον από-κοινού σχεδιασμό ενός μοντέλου ολοκληρωμένου και βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού που συνδέει το χωρικό σχεδιασμό και το σχεδιασμό των αναγκαίων θεσμών.
  2. Τον πειραματισμό με το μοντέλο μέσω της εφαρμογής του στην ανάπτυξη επτά ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης, ένα για κάθε Περιφερειακό Ζωντανό Εργαστήριο.
  3. Την αξιολόγηση του μοντέλου και των διαθέσιμων ικανοτήτων για αποδοτικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό μέσω της προσέγγισης των Περιφερειακών Ζωντανών Εργαστηρίων.

Τη σύνθεση και τη μετάδοση της γνώσης μεταξύ του δικτύου των Περιφερειακών Ζωντανών Εργαστηρίων του INTENSSS-PA με σκοπό να συν-διαμορφώσουν μία κοινή αντίληψη σχεδιασμού, όπως επίσης και μία προσέγγιση λήψης αποφάσεων.

Επικοινωνία

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στην επικοινωνία και διάδοση της καινοτόμου προσέγγισης ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού και την αξιολόγηση της δυνατότητας αναπαραγωγής και ενσωμάτωσής της στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο των κρατών μελών που συμμετέχουν στο Έργο.

shutterstock_245942965 reduced

Back to Top