Το ΕΡΓΟ

Το INTENSSS-PA υποστηρίζει Δημόσιους φορείς να ενσωματώσουν τον ενεργειακό σχεδιασμό στο χωροταξικό σχεδιασμό των περιφερειών λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους, περιορισμούς και ανάγκες του κοινωνικό-οικονομικού τοπίου.

Φέρνοντας σε επαφή και συνεργασία τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω επτά Περιφερειακών Ζωντανών Εργαστηρίων.

Για την επίτευξη των στόχων του, το INTENSSSPA θα παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης τεχνογνωσίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, οι οποίοι σχετίζονται με τον ενεργειακό και περιφερειακό σχεδιασμό, εφαρμόζοντας το εννοιολογικό μοντέλο των Ζωντανών Εργαστηρίων.

Ειδικότερα, το Έργο αναπτύσσει ένα δίκτυο επτά Περιφερειακών Ζωντανών Εργαστηρίων στις επτά Περιφέρειες που συμμετέχουν στο Έργο.

Σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας ένα Μοντέλο Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού

Τα Περιφερειακά Ζωντανά Εργαστήρια είναι εστιασμένα στη βελτίωση και το σχεδιασμό μιας νέας προσέγγισης ολοκληρωμένου και βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού, αναπτύσσοντας επτά σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης, ένα για κάθε Περιφέρεια που συμμετέχει στο έργο. Η συνολική προσέγγιση περιλαμβάνει εκπαιδευτικές συναντήσεις, ανάπτυξη ενεργειακών σχεδίων σε στρατηγικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο έργων και δράσεις δικτύωσης.

Διάχυση Αποτελεσμάτων του Έργου

Στο πλαίσιο του Έργου, έχουν προβλεφθεί δράσεις προβολής και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, οι οποίες περιλαμβάνουν δράσεις διάχυσης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και έρευνα πεδίου με φορείς χάραξης πολιτικής. Αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες στις δράσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης ενεργειακών σχεδίων των «Περιφερειακών Ζωντανών Εργαστηρίων» θα ξεπεράσουν τους  200, ενώ τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι φορείς χάραξης πολιτικής που θα ενημερωθούν σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του Έργου θα υπερβούν τα 1000 άτομα.

Growing Money - Chart In Rise

INTENSSS-PA:

A SYSTEMATIC APPROACH FOR INSPIRING TRAINING ENERGY-SPATIAL SOCIOECONOMIC SUSTAINABILITY TO PUBLIC AUTHORITIES 

Back to Top