Groningen – Nederland

Old historic dutch windmill in the foreground and new windmills generating sustainable energy in the background. Eemshaven, Groningen, The Netherlands.

Groningen en de andere noordelijke provincies zijn intensief betrokken bij de ontwikkeling van energiebewust plannen. Daarvoor hebben zij een beleidsplan opgesteld (SWITCH) waarmee zij de overgang naar een duurzaam energielandschap eerder hopen te realiseren dan de rest van Nederland.

Op lokaal niveau streeft de stad Groningen ernaar om in 2035 volledig energieneutraal te zijn.

Om de overgang naar een duurzaam energielandschap te realiseren is de stad actief betrokken bij diverse projecten, waaronder het gebruik van energie uit wind- en zonnekracht en restwarmte. Daarnaast worden steeds meer lokale initiatieven op het gebied van energie gestimuleerd. Op zowel regionaal als lokaal niveau maakt het bewust omgaan met energie een integraal deel uit van het overleg waaraan, naast de verschillende overheden, ook bedrijven, private partijen en maatschappelijke geledingen deelnemen.

Al in 2006 lanceerde het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken een project voor de ontwikkeling van richtlijnen en uitganspunten voor energiebewust plannen in de noordelijke provincies (SREX, Synergie tussen Regionale Planning en Energie). Daarmee werd de basis gelegd om de mogelijkheden voor capaciteitsopbouw in brede samenwerkingsverbanden op zowel plaatselijke als regionale schaal te verkennen.

De Gemeente Groningen omarmde het idee van samenwerking en capaciteitsopbouw en kwam in 2013 met een eigen plan, genaamd Urban Living Lab (Urban GRO Lab). In beide projecten neemt de afdeling ruimtelijke ordening een centrale plaats in.

netherlands-regions-groningen

Urban Gro Lab

Het Urban Gro Lab is ingebed in de Gemeente Groningen (NL), en richt zich op het in voortdurende samenwerkingsverbanden onderzoeken, ontwikkelen en plannen van innovatieve processen op publiek-private maatschappelijke gebieden.

Back to Top