Activiteiten

In het INTENSSS-PA actieplan zijn 3 fases te onderscheiden:

Het organiseren van achtergrondkennis

De eerste fase betreft het inventariseren en ordenen van achtergrondkennis over integrale duurzame energieprogramma’s. Meer in het bijzonder:

  1. Het inventariseren, bestuderen en vastleggen van reeds beschikbare kennis, trainingsmateriaal en case-studies over integrale energieplannen
  2. Het groeperen van de regio’s aan de hand van een aantal criteria
  3. De ontwikkeling van een dataopslagsysteem.

De aldus vastgestelde informatie zal, samen met de tijdens het project opgedane kennis worden georganiseerd in een via de website toegankelijke database.

Personele Institutionele Capaciteitsopbouw

De tweede fase is de feitelijke opbouw van menselijke institutionele capaciteit van de bij integrale duurzame energieplanning betrokken partijen . Dit verloopt via de RLLs (het Regional Living Labs concept)

Er worden zeven Regional Living Labs (LLBs) gevormd en aan het werk gezet om:

  1. in goede samenwerking tot een integraal duurzaam energieplan te komen dat ruimtelijke ordening en institutionele vormgeving met elkaar verbindt
  2. een eerste experiment te doen dat als voorbeeld kan dienen voor de ontwikkeling van zeven integrale duurzame energieplannen – een voor elke RLL
  3. het planconcept en de beschikbare capaciteit te evalueren om die effectief en efficiënt via de RRL-benadering in te zetten
  4. samenvoeging en overdraagbaarheid van kennis tussen de deelnemers aan het netwerk van INTENSSS-PA RLLs te bevorderen met als doel gezamenlijk een generiek planningsconcept te ontwikkelen, evenals een besluitvormende werkwijze (d.w.z. via RLL).

Communicatie

De derde fase betreft activiteiten gericht op het communiceren van het innovatieve integrale planningsconcept en de mogelijkheid om het te herhalen en toe te passen binnen de juridische en institutionele kaders van de aan het project deelnemende Lidstaten.

shutterstock_245942965 reduced

Back to Top