Planlægning i Trekanten

I forbindelse med INTENSSS-PA projektet, hvor Energialliancen Trekanten er repræsenteret af Middelfart Kommune, er der i relation til projektets overordnede tema omkring strategisk energiplanlægning valgt at have et fokus på den regionale koordinering af varmeplanlægningen og især i forhold til det fælles kommunales samarbejde omkring udvikling af TVIS systemet, som i øjeblikket leverer varme til 55.000 husstande (41% af al varme i området)

The Little Belt is a strait between the island of Funen and the Jutland Peninsula in the Triangle Region

Etablering af Regional Living Labs i INTENSSS-PA projektet

H2020 projektet INTENSSS-PA støtter lokale og regionale myndigheder omkring koordinering af strategisk energiplanlægning med den fysiske planlægning og regionale udfordringer indenfor klima, erhverv m.v.

For at opfylde målsætningen har INTENSSS-PA projektet gennem ”Living lab” konceptet sigtet på at facilitere et samarbejde mellem offentlige myndigheder og et bredt netværk af private og offentlige aktører.

Konkret har INTENSSS-PA projektet udviklet et netværk af syv ”Regional Living Labs” (RLL), et i hver af de syv regioner i de syv forskellige lande, som deltager i projektet.

De syv Living Labs er fokuseret på at designe op optimere et bæredygtigt energiplanlægnings koncept, som skal danne grobund for udviklingen af syv bæredygtige energiplaner i hver af de syv regioner. Den overordnede tilgang involverer læringssessioner, eksperimentelle projekter og networking.

43658

Energialliancen Trekanten

Det danske ”Regional Living Labs” er grundlæggende sammensat af en core RLL bestående af aktører fra de fire kommuner: Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart, men er gennem projektet udvidet med Billund og Vejen Kommuner.

De involverede kommuner har alle arbejdet lokalt med strategisk energiplanlægning og kommuneplaner og ligesom andre danske kommuner, vil de spille en faciliterende rolle på regionalt og lokalt plan i forhold til at nå den nationale 2050 målsætning, hvor hele Danmarks energiforsyning skal baseres på vedvarende energi.

De lokale planer er alle relateret til kommunale klima- og energistrategier, der vægter livskvalitet, erhvervsudvikling og beskæftigelse, forsyningssikkerhed, reduktion af klima- og miljøbelastninger samt markedsføring af kommunerne som førende og visionære.

Disse emner er naturligt indbyrdes forbundet. F.eks. vil livskvalitet blandt andet være forbundet med gode jobmuligheder, ren luft, godt indeklima, tilgængelig og billig energi etc. Men også den bymæssige infrastruktur har betydning såsom bymiljøer, transportformer, affaldshåndtering m.v.

De seks kommuner har sammen udviklet og igangsat en række forskellige projekter og initiativer. Et af de større initiativer er TVIS projektet. TVIS (Trekantens Varmetransmissions Selskab I/S) er et varmetransmissionsselskab ejet af de fire kommuner: Fredericia, Middelfart, Vejle og Kolding. TVIS leverer fjernvarme til cirka 183.000 borgere i Trekantområdet.

Konceptet i TVIS er anvendelse af lokale ressourcer til dækning af lokale behov. Projektet sikrer at overskudsvarme bliver en ressource, så borgerne i Trekantområdet får miljøvenlig fjernvarme til nogle af landets billigste priser. Dette er muliggjort af et unikt samarbejde på tværs af kommunegrænserne, hvilket er til alles fordel.

Fire af kommunerne (Middelfart, Vejle, Kolding, Fredericia) har i 2012 udarbejdet en fælles strategisk energiplan som også involverer Hedensted Kommune.

Skaerbækværket-web TVIS
TVIS system

Vision

Den samordnende planlægningsproces i Energialliance Trekanten har til formål at bidrage til opfyldelsen af det langsigtede regionale og nationale mål om 100% vedvarende energi i 2050. Dette skal ske gennem en koordinering af den videre udvikling og implementering af de kommunale strategiske energiplaner. Koordineringen vil sigte på tværkommunale tiltag/projekter, deling af ressourcer, fælles læring og udveksling af erfaringer. I forhold til INTENSSS-PA er der et specielt fokus på koordineringen af varmeplanmæssige tiltag.

“TVIS Road Map 2016” udgør et væsentligt grundlag for den regionale varmeplan-strategi og opfølgningen heraf er et politisk top prioriteret emne i relation til den regionale koordinering.

INTENSSS-PA projektet har derfor især bidraget med at vurdere muligheden for en udvidelse af TVIS forsyningsområdet gennem yderligere tilslutning i eksisterende fjernvarmeområder eller tilslutning af nye fjernvarmeselskaber. TVIS og de involverede kommuner har i fællesskab skabt en fjernvarmeforsyning, der er meget konkurrencedygtig i forhold til andre opvarmningsformer og målet er nu at så mange forbrugere som muligt skal kunne drage fordel af dette.

Back to Top